ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ
  รายละเอียด : สำนักงานขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ โดยประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดังกล่าว ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ย.ป. ตาม URL http://petition.sto.go.th ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน