หนังสือสั่งการ
เรื่อง :ประกาศใช้แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอเมืองตรัง
ประกาศใช้แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 141 คน