หนังสือสั่งการ
เรื่อง :แบบรายงานอาสาสมัครประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน
  รายละเอียด : อำเภอเมืองตรัง ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่ากรมการปกครองให้อำเภอดำเนินการโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ท่านพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสนับสนุนอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อสปช.) ในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในหมู่บ้านของตนเอง
และบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
2. ให้ท่านจัดส่งรายชื่อ อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อสปช.) ให้อำเภอภายในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564
3. ให้ท่านพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสนับสนุน อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อสปช.) จัดกิจกรรม 1 กิจกรรม 1 เดือน 1 หมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ให้ฝ่ายบริหารงานปกครอง ทราบทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2564
ขอให้ท่านกำชับ อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อสปช.) ให้รายงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัดเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของกรมการปกครอง ในการส่งเสริมสนับสนุนสนับสนุน
การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 308 คน