กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)


รายละเอียด :
    คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. เป็นผู้เสนอแนะและ ให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่า กม. เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เริ่มแรกกฎหมายกำหนดให้ กม. ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้เสนอให้มี การแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยยึดหลัก “การบูรณาการคน และ บูรณาการงานในหมู่บ้าน” ทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและ พัฒนาหมู่บ้านเปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ให้เกิดเอกภาพ และก่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ดังคำขวัญที่ว่า “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.” กรมการปกครอง ได้จัดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจําปี 2563 ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับภาค ซึ่งปัจจุบัน ดำเนินการคัดเลือกในทุกระดับเสร็จเรียบร้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานกม. เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ อำเภอเมืองตรัง จึงได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**